Aktualności Komunikaty Struktura Zakres Działania Historia System Jakości Usługi Dla Klienta Przetargi Praca
www.pssezdunskawola.pl Strona główna    Kontakt  
System jakości


W działalności kontrolnej jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego został wprowadzony system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17020:2012 ,,Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję", który zapewnia jednolity sposób wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego.

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli system zarządzania w działalności kontrolnej został opisany w Księdze Jakości oraz 10 Procedurach Ogólnych, jednolitych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego.

POLITYKA JAKOŚCI

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI


Jakość jest podstawowym kryterium działań podejmowanych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli, realizującej zadania nałożone ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011r., Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.), a w szczególności:
 • sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych,
 • sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
 • prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.

Dążąc do publicznego podkreślenia kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego, umacniając jej wiarygodność i rzetelność działania, deklaruję:

- udokumentowany i wdrożony System Zarządzania oraz kompetencje pracowników komórek organizacyjnych wykonujących czynności kontrolne, zgodne z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17020:2012 ,,Ocena zgodności - Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję";
- działania wykonywane z zagwarantowaniem:
 • bezstronności - tzn. z zachowaniem obiektywności, brakiem konfliktów interesów, z zachowaniem niezależności, brakiem uprzedzeń i negatywnego nastawienia, z zachowaniem wyważonego podejścia oraz zachowaniem neutralności i otwartości;
 • niezależności - tzn. z zachowaniem odrębności od zainteresowanych stron, brakiem zaangażowania w jakiekolwiek działania mogące kolidować z obiektywnością osądów i rzetelnością działalności kontrolnej;
 • rzetelności - tzn. zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną;
 • poufności - tzn. z zachowaniem ochrony wszystkich informacji otrzymywanych lub wytworzonych podczas realizacji działalności kontrolnej.

W celu realizacji polityki jakości zapewniam:

- środki finansowe dla osiągnięcia założonych celów jakościowych;
- wykwalifikowany, kompetentny personel, któremu umożliwiam ciągłe doskonalenie;
- wyposażenie pomiarowe, we właściwy sposób nadzorowane, obsługiwane, wzorcowane i/lub sprawdzane;
- nadzorowanie wdrożonego Systemu Zarządzania, potwierdzanie jego skuteczności i ciągłe doskonalenie poprzez przeprowadzanie auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania.

Główne cele jakościowe:
 • poprawa stanu sanitarnego powiatu zduńskowolskiego poprzez realizację zadań wynikających z bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
 • utrzymanie i ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez uczestnictwo w szkoleniach,
 • podnoszenie poziomu jakości wykonywanych działań.
Szczegółowe cele jakościowe określane są na corocznym przeglądzie zarządzania i podawane do wiadomości pracownikom Pionu Nadzoru Sanitarnego.

Polityka jakości jest dostępna wszystkim pracownikom wykonującym czynności kontrolne, którzy znają jej treść i stosują ją w praktyce.

Wynagrodzenie personelu nie zależy od wyników przeprowadzonych kontroli.

Za System Zarządzania w działalności kontrolnej PSSE w Zduńskiej Woli odpowiada Główny Specjalista ds. Systemu Jakości - Renata Kosobudzka.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli lek med. Ewa Hetlof

Zduńska Wola dnia 31.03.2014rStart Aktualności Historia Struktura Zakres Działania Profilaktyka System Jakości Usługi Dla Klienta Przetargi Praca
Copyrights 2007 © PSSE w Zduńskiej Woli, Wszystkie Prawa Zastrzeżone.