Aktualności Komunikaty Struktura Zakres Działania Historia System Jakości Usługi Dla Klienta Przetargi Praca
www.pssezdunskawola.pl Strona główna    Kontakt   Polityka Jakości
Komunikaty


Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu zduńskowolskiego za rok 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1152 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) dokonał obszarowej oceny jakości wody oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów dla powiatu zduńskowolskiego.

Na terenie powiatu zduńskowolskiego jest 4 producentów wody:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 15,
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "JAN-POL" s.c. w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 58A,
- Zakład Usługowo Handlowy POMP-WOD Rzepiński Wojciech Bobrownik 53, 98-200 Sieradz z siedzibą Pstrokonie 60, 98-161 Zapolice (do 31 lipca 2018r. producentem wody było Przedsiębiorstwo Uslugowo-Handlowe "WODNIK" Marian Janas w Zapolicach, Pstrokonie 60),
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku, Starostwo Szadek 10.

Na terenie powiatu występują dwa poziomy wodonośne: czwartorzędowy i kredowy. W większości wykorzystywane są wody górnokredowe. Zróżnicowanie głębokości poziomów, bezpośrednie sąsiedztwo z wodami gruntowymi oraz częsty kontakt z wodami starszego podłoża powoduje, że wody poziomu czwartorzędowego charakteryzują się zmiennością składu, twardości i stopniem zmineralizowania.

Producenci zarządzają 14 wodociągami publicznymi, w których wyznaczono 61 punktów kontrolnych (woda uzdatniona w SUW i woda u odbiorców na sieci). W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w 2018 roku pobrano 114 próbek wody z punktów kontrolnych, które zostały zbadane w zakresie parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Przeprowadzono 67 kontrole protokolarne.

Na terenie powiatu zduńskowolskiego w 2018r. było 14 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym brak było wodociągów nieodpowiadających wymaganiom.
Brak było wodociągów lokalnych.

Jakość przebadanej wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym w 2018 roku nie budziła zastrzeżeń.

Pobierz wyniki oceny jakości wody


Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu zduńskowolskiego za rok 2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz. 328 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) dokonał obszarowej oceny jakości wody oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów dla powiatu zduńskowolskiego.

Ocenę wykonano na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w ramach nadzoru sanitarnego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zduńskiej Woli oraz producentów wody w ramach kontroli wewnętrznej. Punkty poboru próbek wody zlokalizowane są w miejscach wprowadzania wody do sieci wodociągowej oraz w punktach czerpalnych znajdujących się w urządzeniach i instalacjach wodociągowych u konsumentów. Lokalizacja tych punktów uzgodniona była z zarządcami wodociągów tak, aby odzwierciedlała jakość wody w danej strefie zaopatrzenia. Monitoring jakości sanitarnej wody na 2017r. prowadzony był według harmonogramów uzgodnionych z zarządcami wodociągów. Pobierane próbki wody do badań przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zduńskiej Woli jak i zarządców wodociągów, rozłożone były w równomiernych odstępach czasu.

Na terenie powiatu zduńskowolskiego jest 4 producentów wody:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul. Królewska 15,
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "JAN-POL" s.c. w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 58A,
- Przedsiębiorstwo Uslugowo-Handlowe "WODNIK" Marian Janas w Zapolicach, Pstrokonie 60,
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku, Starostwo Szadek 10.

Na terenie powiatu występują dwa poziomy wodonośne: czwartorzędowy i kredowy. W większości wykorzystywane są wody górnokredowe. Zróżnicowanie głębokości poziomów, bezpośrednie sąsiedztwo z wodami gruntowymi oraz częsty kontakt z wodami starszego podłoża powoduje, że wody poziomu czwartorzędowego charakteryzują się zmiennością składu, twardości i stopniem zmineralizowania.

Producenci zarządzają 14 wodociągami publicznymi, w których wyznaczono 57 punktów kontrolnych (woda uzdatniona w SUW i woda u odbiorców na sieci). W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w 2017 roku pobrano 101 próbek wody z punktów kontrolnych, które zostały zbadane w zakresie parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Przeprowadzono 63 kontrole protokolarne.

Na terenie powiatu zduńskowolskiego jest 14 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym brak jest wodociągów nieodpowiadających wymaganiom. Brak jest wodociągów lokalnych.

Jakość wody podawanej przez zwodociągowany system zaopatrzenia w wodę do spożycia w okresie całego roku nie budziła zastrzeżeń pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym i odpowiadała wymaganiom obowiązującego rozporządzenia.

Pobierz wyniki oceny jakości wody


Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu zduńskowolskiego za rok 2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. Nr 139) oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) dokonał obszarowej oceny jakości wody oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów dla powiatu zduńskowolskiego.

Na terenie powiatu zduńskowolskiego jest 4 producentów wody:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul. Królewska 15,
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "JAN-POL" s.c. w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 58A,
- Przedsiębiorstwo Uslugowo-Handlowe "WODNIK" Marian Janas w Zapolicach, Pstrokonie 60,
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku, Starostwo Szadek 10.

Na terenie powiatu występują dwa poziomy wodonośne: czwartorzędowy i kredowy. W większości wykorzystywane są wody górnokredowe. Zróżnicowanie głębokości poziomów, bezpośrednie sąsiedztwo z wodami gruntowymi oraz częsty kontakt z wodami starszego podłoża powoduje, że wody poziomu czwartorzędowego charakteryzują się zmiennością składu, twardości i stopniem zmineralizowania.

Producenci zarządzają 14 wodociągami publicznymi, w których wyznaczono 57 punktów kontrolnych (woda uzdatniona w SUW i woda u odbiorców na sieci). W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w 2016 roku pobrano 114 próbek wody z punktów kontrolnych, które zostały zbadane w zakresie parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Przeprowadzono 64 kontrole protokolarne.

Na terenie powiatu zduńskowolskiego jest 14 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym brak jest wodociągów nieodpowiadających wymaganiom. Brak jest wodociągów lokalnych. Jakość przebadanej wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym w 2016 roku nie budziła zastrzeżeń.

Pobierz wyniki oceny jakości wody


Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu zduńskowolskiego za rok 2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. Nr 139) oraz § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) dokonał obszarowej oceny jakości wody oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów dla powiatu zduńskowolskiego.

Na podległym terenie jest 4 producentów wody:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul. Królewska 15,
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "JAN-POL" s.c. w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 58A,
- Przedsiębiorstwo Uslugowo-Handlowe "WODNIK" Marian Janas w Zapolicach, Pstrokonie 60,
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku, Starostwo Szadek 10.

Na terenie powiatu występują dwa poziomy wodonośne: czwartorzędowy i kredowy. W większości wykorzystywane są wody górnokredowe. Zróżnicowanie głębokości poziomów, bezpośrednie sąsiedztwo z wodami gruntowymi oraz częsty kontakt z wodami starszego podłoża powoduje, że wody poziomu czwartorzędowego charakteryzują się zmiennością składu, twardości i stopniem zmineralizowania.

Producenci zarządzają 14 wodociągami publicznymi, w których wyznaczono 57 punktów kontrolnych (woda uzdatniona w SUW i woda u odbiorców na sieci). W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w 2014 roku pobrano 194 próbek wody z punktów kontrolnych, które zostały zbadane w zakresie parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Przeprowadzono 89 kontroli protokolarnych.

Na terenie powiatu zduńskowolskiego jest 14 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym brak jest wodociągów nieodpowiadających wymaganiom. Brak jest wodociągów lokalnych. Jakość przebadanej wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym w 2014 roku nie budziła zastrzeżeń poza wodociągiem publicznym w Czechach, gdzie woda była warunkowo dopuszczona do spożycia ze względu na przekroczone zawartości żelaza i podwyższoną mętność na okres 150dni.

W wyniku podjętych prac związanych z modernizacją ww. wodociągu przez producenta wody Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "JAN-POL" s.c. w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 58A, jakość wody pod względem fizyko-chemicznym uległa poprawie.

Pobierz wyniki oceny jakości wodyStart Aktualności Historia Struktura Zakres Działania Profilaktyka System Jakości Usługi Dla Klienta Przetargi Praca
Copyrights 2007 © PSSE w Zduńskiej Woli, Wszystkie Prawa Zastrzeżone.